معرفی همایش:

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب و فرهنگ کشور، دومین همایش بین المللی زبان و ادبيات فارسی در تاریخ 9 اسفند ماه 1397 در جهاد دانشگاهی استان همدان با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات دانشمندان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و محققان در مورد تمام جنبه های زبان و ادبیات فارسی برگزار خواهد شد و به بحث جدید ترین نوآوری، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی برای محققان و مربیان زبان و ادبیات فارسی خواهد پرداخت.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی می باشد.